#111 บาหลี บุโรพุทโธ เบซากิห์

ชมเมืองแห่งธรรมชาติ พระอาทิตย์ตกที่ทานาล็อก สักการะศาสนาสถานบุโรพุทโธ

#111 บาหลี บุโรพุทโธ เบซากิห์

 • รหัสทัวร์ 00111
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿31,999

 

#111 บาหลี บุโรพุทโธ เบซากิห์

ชมเมืองแห่งธรรมชาติ พระอาทิตย์ตกที่ทานาล็อก สักการะศาสนาสถานบุโรพุทโธ

วันที่ 1

05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.50 น. เดินทางสู่สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที TG431

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

สวนวิษณุ , เกาะบาหลี

วัดอูรูวาตู, เกาะบาหลี

โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น รีสอร์ท คูตา บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 2

นำท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินภายในประเทศ

โบโรบูดูร์, มาเกอลัง

วัดปะวน, มาเกอลัง

วัดเมนดุต, มาเกอลัง

พระราชวังสุลต่าน, ย็อกยาการ์ตา

ปราสาทสวนน้ำ, ย็อกยาการ์ตา

เทวลัยปรัมบานัน , ย็อกยาการ์ตา

โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น รีสอร์ท คูตา บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 3

หมู่บ้านบาตูบูรัน, เกาะบาหลี

วัดทามาอยุน หรือ วัดเม็งวี, เกาะบาหลี

เทือกเขาเบดูกัล, เกาะบาหลี

วัดอูลันดานูบราตัน, เกาะบาหลี

วิหารทานาต์ลอต, เกาะบาหลี

โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น รีสอร์ท คูตา บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 4

วัดเบซาห์กี, เกาะบาหลี

เทือกเขาคินตามณี, เกาะบาหลี

ภูเขาไฟกุนุง อากุง, เกาะบาหลี

ทะเลสาบบาร์ตูร์ , เกาะบาหลี

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์, เกาะบาหลี

บาหลี สวิงค์, เกาะบาหลี

โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น รีสอร์ท คูตา บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 5

หาดนูซาดัว, เกาะบาหลี

อนุสาวรีย์มหาภารตะ, เกาะบาหลี

สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาลี ประเทศอินโดนีเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

16.10 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 3. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 5. บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 6. รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 4. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
 6. ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ

มัดจำท่านละ 10,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(12)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
The Traveller