#112 เวิลด์ เฮอริเทจ เวียดนาม FD04

พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค 

#112 เวิลด์ เฮอริเทจ เวียดนาม FD04

 • รหัสทัวร์ 00112
 • Thai Air Asia (FD)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿12,900

 

#112 เวิลด์ เฮอริเทจ เวียดนาม FD04

พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค 

วันที่ 1

 • 14.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 18.20 น.ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

สะพานมังกร , เวียดนามกลาง

โรงแรมอาดิน่า, ดานัง

วันที่ 2

ฮอยอัน, เวียดนามกลาง

เมืองโบราณฮอยอัน, ฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่น, เวียดนามกลาง

บ้านเลขที่ 101, ฮอยอัน

สุสานจักรพรรดิ์ไคดินห์, เวียดนามกลาง

โรงแรมจัสมิน, เวียดนามกลาง

วันที่ 3

พระราชวังโบราณ, เว้

บานา ฮิลล์เคเบิลคาร์, ดานัง

สวนสนุก FANTASY PARK , เวียดนามกลาง

โรงแรมเมอร์เคียว ดานัง เฟร้นช์ วิลเลจ ฮิลล์, ดานัง

วันที่ 4

สะพานโกลเด้น บริดจ์, ดานัง

วัดหลินอึ๋ง, เวียดนามกลาง

ตลาดฮาน, เวียดนามกลาง

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

 • 18.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD639

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 20.35 น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
 2. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 4. ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 6. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
 1. งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 2. งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 1. ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 2. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว
 4. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(26)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
The Traveller