#114 ฮอนชู อิลยูมิเนชั่น

ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET ปราสาทนิโจ้ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มวัน ชินไซบาชิ

#114 ฮอนชู อิลยูมิเนชั่น

 • รหัสทัวร์ 00114
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿47,900

 

#114 ฮอนชู อิลยูมิเนชั่น

ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET ปราสาทนิโจ้ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มวัน ชินไซบาชิ

วันที่ 1

19:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22:10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

06:15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

โรงแรม คะสุไค วิว โฮเต็ล, ฟูจิ

 

วันที่ 3

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, กิฟุ

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination , นาโกย่า

โรงแรม โยกไคจิ มิยาโกะ โฮเทล, กิฟุ

วันที่ 4

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 5

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ , โอซะกะ

อุเมดะ, โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 6

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

อิออน , โอซะกะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

17.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3.  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4.  ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1.  สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2.  ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2.  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4.  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller