#123 คัลเลอร์ฟลู ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไดมูระ ขึ้นกระเช้าชมภูเข้าไฟอุสุชมหมีสีน้ำตาล เก็บแอปเปิ้ลสดๆจากสวน ทำเนียบรัฐบาลเก่า ศาลเจ้าซัปโปโร

#123 คัลเลอร์ฟลู ฮอกไกโด

 • รหัสทัวร์ 00123
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿52,900

 

#123 คัลเลอร์ฟลู ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไดมูระ ขึ้นกระเช้าชมภูเข้าไฟอุสุชมหมีสีน้ำตาล เก็บแอปเปิ้ลสดๆจากสวน ทำเนียบรัฐบาลเก่า ศาลเจ้าซัปโปโร

วันที่ 1

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำอวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

08.30 เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ, ฮอกไกโด

โรงแรมโทยะ โคฮังเท, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ภูเขาไฟอุสุ, ฮอกไกโด

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล, ฮอกไกโด

สวนแอปเปิ้ล, ฮอกไกโด

โรงแรมโจซานเคอิ คังโค โฮเทล ซานเคอิเอน, ฮอกไกโด

วันที่ 4

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร, ฮอกไกโด

โรงแรมคารัคซะ ซัปโปโป โฮเทล, ฮอกไกโด

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยย่านดังของฮอกไกโด โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

หมู่บ้านราเมงอาซาฮีกาว่า, ฮอกไกโด

อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ , ฮอกไกโด

โรงแรมคารัคซะ ซัปโปโป โฮเทล, ฮอกไกโด

วันที่ 6

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เมืองชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น 

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3.  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2.  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 
 3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller