#126 บาหลี พรีเมียม

ชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ภูเขาไฟคินตามนี วิหารตานะห์ ล็อต

#126 บาหลี พรีเมียม

 • รหัสทัวร์ 00126
 • Thai Airways (TG)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿24,999

 

#126 บาหลี พรีเมียม

ชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ภูเขาไฟคินตามนี วิหารตานะห์ ล็อต

วันที่ 1

05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H-J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที TG431

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

วัดอูรูวาตู, เกาะบาหลี

โรงแรม เดอะ จามากิลา เลเกียน บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 2

วัดเบซาห์กี, เกาะบาหลี

ระบำบารอง, เกาะบาหลี

เทือกเขาคินตามณี, เกาะบาหลี

ภูเขาไฟบาตูร์, เกาะบาหลี

ทะเลสาบบาร์ตูร์ , เกาะบาหลี

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์, เกาะบาหลี

ตลาดอูบุด, เกาะบาหลี

บาหลี สวิงค์, เกาะบาหลี

โรงแรม เดอะ จามากิลา เลเกียน บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 3

วัดทามาอยุน หรือ วัดเม็งวี, เกาะบาหลี

เทือกเขาเบดูกัล, เกาะบาหลี

วัดอูลันดานูบราตัน, เกาะบาหลี

วิหารทานาต์ลอต, เกาะบาหลี

โรงแรม เดอะ จามากิลา เลเกียน บาหลี, เกาะบาหลี

วันที่ 4

หาดนูซาดัว, เกาะบาหลี

อนุสาวรีย์มหาภารตะ, เกาะบาหลี

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, เกาะบาลี

16.10 น. นำท่านเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19 25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 3. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 5. บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 6. รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 4. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
 6. ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ส.ค.(3)
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿31,999
The Traveller