#013 ทิวลิป เฟลติวัล ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น

#013 ทิวลิป เฟลติวัล ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00013
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿45,900

 

#013 ทิวลิป เฟลติวัล ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373

วันที่ 2

00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

03.20น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK71

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

08.00 น. เดินทางถึงปารีส

หอไอเฟล, เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

ถนนช็องเซลีเซ, เมืองปารีส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

เบนลักซ์, เมืองปารีส

มหาวิหารน็อทร์-ดาม, เมืองปารีส

เมอร์เคียว โอรี่ ปารีส เรอจิส, เมืองปารีส

วันที่ 3

เมืองเซอร์ริส, เซอร์ริส

ราเวอร์รี่ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต, เซอร์ริส

เมืองปารีส, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

เมอร์เคียว โอรี่ ปารีส เรอจิส, เมืองปารีส

วันที่ 4

เมืองบรุจจ์, เมืองบรูจส์

มาร์เก็ต สแควร์, เมืองบรูจส์

เมืองเกนต์, เมืองเกนต์

ปราสาท กราเวนสตีน, เมืองเกนต์

โบสถ์เซนต์นิโคลัส, เมืองเกนต์

มหาวิหารเซนต์บาโว, เมืองเกนต์

โอโพล์ด เอานาร์เดอ เบลเยี่ยม, เมืองเกนต์

วันที่ 5

กรุงบรัซเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, กรุงบรัซเซลส์

ศาลว่าการกรุงบรัซเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

รูปปั้นแมเนเกนพิส, กรุงบรัซเซลส์

เมืองรอตเตอร์ดัม, รอตเตอร์ดัม

สถานีเซ็นทรัล, รอตเตอร์ดัม

ตลาดรอตเทอดาม, รอตเตอร์ดัม

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

โรงแรมแบดแบงค์ อะโพโล, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 6

เมือง โอเฟอไรส์เซิล, โอเฟอไรส์เซิล

หมู่บ้านกีธูร์น, โอเฟอไรส์เซิล

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

โรงงานเจียระไนเพชร, อัมสเตอร์ดัม

โรงแรมแบดแบงค์ อะโพโล, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

เมืองลิเซ่, เมืองลิเซ่

สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ, เมืองลิเซ่

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

จัตุรัสดัมสแควร์, อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์, อัมสเตอร์ดัม

พิพิธภัณฑ์ซานส์, อัมสเตอร์ดัม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล, อัมสเตอร์ดัม

22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 

วันที่ 8

07.45น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ(เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ธ.ค.(5)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
ก.ย. - ธ.ค.(6)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
ส.ค. - ธ.ค.(6)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
ก.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿62,000
The Traveller