#133 โตเกียว ฟูจิ ออทั่ม เรด

โตเกียวเมืองหลวงศูนย์รวมแฟชั่น สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา ไหว้พระวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกาย ช้อปปิ้งชินจูกุ 

#133 โตเกียว ฟูจิ ออทั่ม เรด

 • รหัสทัวร์ 00133
 • NokScoot (XW)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿22,888

 

#133 โตเกียว ฟูจิ ออทั่ม เรด

โตเกียวเมืองหลวงศูนย์รวมแฟชั่น สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา ไหว้พระวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกาย ช้อปปิ้งชินจูกุ 

วันที่ 1

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า l

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

02.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

10.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ถนนนากามิเสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

ห้างไดเวอร์ซิตี้, โตเกียว

โรงแรม ฟูจิซัง รีสอร์ท โฮเต็ล, โตเกียว

วันที่ 3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โตเกียว

กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ, โตเกียว

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท, โตเกียว

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 5

วัดนาริตะซัน, นาริตะ

ร้านดองกี้, นาริตะ

อิออน มอลล์, นาริตะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

13.55 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

19.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2.  ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
 3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 1. .การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
 1. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller