#139 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

#139 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

 • รหัสทัวร์ 00139
 • NokScoot (XW)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿12,888

 

#139 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

วันที่ 1

08.00 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

11.20 น. เดินทางสู่สนามบินเทียนจินปินไห่ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบินNOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW880

ท่าอากาศยานเทียนสิน, เทียนสิน

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเทียนจินปิ่นไห่ เมืองเทียนสิน ประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง

สถานีรถไฟเทียนสิน, เทียนสิน

กรุงปักกิ่ง, ปักกิ่ง

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

 

วันที่ 2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย , ปักกิ่ง

กายกรรมปักกิ่ง , ปักกิ่ง

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

 

วันที่ 3

กำแพงเมืองจีน, ปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ, ปักกิ่ง

สนามกีฬารังนก, ปักกิ่ง

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

วันที่ 4

พระราชวังฤดูร้อน, ปักกิ่ง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนจินปิ่นไห่ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

ท่าอากาศยานเทียนสิน, เทียนสิน

18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW879

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)
 2.  ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 3.  ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 5.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด 6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 4. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 5. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 7. (7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

มัดจำท่านละ 9,500 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(18)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
ม.ค. - มี.ค.(9)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,989
The Traveller