#149 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน  สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน

#149 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

 • รหัสทัวร์ 00149
 • Thai Air Asia (FD)
 • 4 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿8,878

 

#149 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน  สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน

วันที่ 1

04.30 / 06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.45 / 09.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย, คุนหมิง

11.25 / 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เมืองคุณหมิง, คุนหมิง

สวนน้ำตก, คุนหมิง

เมืองตงชวน, คุนหมิง

แผ่นดินสีแดง, คุนหมิง

โรงแรมวังตง, คุนหมิง

วันที่ 2

ภูเขาหิมะ เจี้ยวจื่อซาน, คุนหมิง

สวนสตรอเบอร์รี่ คุณหมิง, คุนหมิง

ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก, คุนหมิง

โรงแรมคุนหมิงลองเวย์, คุนหมิง

วันที่ 3

วัดหยวนทง, คุนหมิง

เมืองโบราณกวนตู้, คุนหมิง

ประตูมังกร เขาซีซาน, คุนหมิง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

วันที่ 4

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย, คุนหมิง

02.00 / 02.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินThai Air Asia เที่ยวบินที่ FD585

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

03.15 / 04.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 3. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท) *ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 5. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
   (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
   (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 8. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน /ท่าน จากราคาทัวร์

มัดจำท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller