#162 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

จางเจียเจี้ยเมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ฉางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง 

#162 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

 • รหัสทัวร์ 00162
 • Thai Air Asia (FD)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,888

 

#162 ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

จางเจียเจี้ยเมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ฉางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง 

วันที่ 1

15.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย  อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

18.10 น. เดินทางสู่สนามบินฉางซา เมืองฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD540

ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว, ฉางซา

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินฉางซา เมืองฉางซา ประเทศจีน 

โรงแรมจางเจียจี้ หัวเตียน โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

 

วันที่ 2

เขาเทียนเหมินซาน, จางเจียเจี้ย

ถ้ำเทียนเหมินซาน, จางเจียเจี้ย

โรงแรมเทียนซี่ อิน, จางเจียเจี้ย

วันที่ 3

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

ถนนคนเดินซีปู้เจีย, จางเจียเจี้ย

เขาเทียนซื่อจาน, จางเจียเจี้ย

โรงแรมถงต้า อินเตอร์เนชั่นแนล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 4

ภาพวาดทราย, จางเจียเจี้ย

เมืองฉางซา, ฉางซา

ถนนคนเดินไท่ผิง, ฉางซา

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางซา เมืองฉางซา ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว, ฉางซา

23.45 น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD541

วันที่ 5

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

01.51 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรุงเทพฯ(DMK)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 3. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 5. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 7.     (7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน   (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 1. มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
 1.  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller