#178 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

ถนนอารบัท / ซากอส / สแปร์โร่ฮิลล์ / มหาวิทยลัยมอสโคว์ / รัสเซี่ยนเซอร์คัส

#178 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

 • รหัสทัวร์ 00178
 • Emirates (EK)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿34,900

 

#178 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

ถนนอารบัท / ซากอส / สแปร์โร่ฮิลล์ / มหาวิทยลัยมอสโคว์ / รัสเซี่ยนเซอร์คัส

วันที่ 1

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

02.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371  (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.35 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.   เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.50 น.   เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มอสโคว โซโคลนิกี

 

วันที่ 3

 

เมืองซากอร์ส

มหาวิทยาลัยมอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ

สแปร์โร่ฮิลล์

มหาวิทยาลัยมอสโก

รัสเซี่ยนเซอร์คัส

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มอสโคว โซโคลนิกี

 

วันที่ 4

 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ตลาดอิสมายลอฟกี้

พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

โบสถ์อัสสัมชัญ

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

หอระฆังพระเจ้าอีวาน

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มอสโคว โซโคลนิกี

 

วันที่ 5

 

จัตุรัสแดง

มหาวิหารเซนต์เบซิล

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 6

06.05 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

2.ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

3.ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

4.ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 • 1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จค่าน้ำหนักของ
 • 2.กระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคนค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ 3.นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพักค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • 4.และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอด
 • 5.ทริป   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

            เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ

         ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัย  ธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

 1. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

            ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

           จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - มิ.ย.(11)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿30,900
พ.ค. - ก.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿53,888
เม.ย. - พ.ค.(2)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
มี.ค.(1)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿60,888
The Traveller