#199 โมโน อิตาลี นครวาติกัน ปิซ่า เวนิส มิลาน โคโม่

เยือนกรุงโรม ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซียม และ หอเอนปิซ่า เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดโรแมนติกที่เมืองเวนิส และชมเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน

#199 โมโน อิตาลี นครวาติกัน ปิซ่า เวนิส มิลาน โคโม่

 • รหัสทัวร์ 00199
 • Qatar Airways (QR)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#199 โมโน อิตาลี นครวาติกัน ปิซ่า เวนิส มิลาน โคโม่

เยือนกรุงโรม ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซียม และ หอเอนปิซ่า เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดโรแมนติกที่เมืองเวนิส และชมเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน

วันที่ 1

17.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

23.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์  (เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่ 2

02.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี่  กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR115

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี

นครวาติกัน, กรุงโรม

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, วาติกัน

กรุงโรม, กรุงโรม

โคลอสเซียม, กรุงโรม

ประตูชัยคอนสแตนติน, กรุงโรม

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโรมัน, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

เมืองเซียน่า, เซียน่า

โรงแรมเอ็กเซกคิวทีฟ, เซียน่า

วันที่ 3

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า , ปิซ่า

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

พราโต้, พราโต้

โรงแรมชาร์ม , พราโต้

วันที่ 4

เมืองโบโลญญา, โบโลญญา

จัตุรัสมัจโจเล่, โบโลญญา

โบสถ์ซานเปโตรนิโอ, โบโลญญา

เกาะเวนิส , เวนิส

จัตุรัสเซนต์มาร์ค, เวนิส

มหาวิหารเซนต์มาร์ค, เวนิส

พระราชว้งดอจ, เวนิส

สะพานรีอัลโต, เวนิส

สะพานถอนหายใจ, เวนิส

เวนิส เมสเตร, เวนิส

โรงแรมสมาร์ท ฮอลิเดย์, เวนิส

วันที่ 5

โนแวนทา ดิ เพลย เอาทเลด, โนแวนทา

เมืองมิลาน, มิลาน

โรงแรมคลิมา มิลาโน ฟิเอเร , มิลาน

 

วันที่ 6

ปราสาทสฟอร์เซสโก้, มิลาน

มหาวิหารแห่งมิลาน, มิลาน

โรงละครลาสกาล่า, มิลาน

เมืองโคโม, โคโม

ทะเลสาบโคโม่, โคโม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลีโอดาร์โน ดาร์วินชี่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

22.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR118

วันที่ 7

05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อเปลี่ยนเครื่อง)

08.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5.  ค่าน้ำหนักกระเป๋า กาตาร์แอร์เวย์ สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ก่อนออกตั๋ว
 6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้ - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4.  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5.  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 3,500 บาท
 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 + วีซ่า 3,500 บาท (28,500 บาท) กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
 1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
 2.  จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
 3.  เลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 5.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller