#202 จางเจียเจี้ย บินตรง

เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา ระเบียงกระจก ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก

#202 จางเจียเจี้ย บินตรง

 • รหัสทัวร์ 00202
 • China Southern Airlines (CZ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,888

 

#202 จางเจียเจี้ย บินตรง

เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา ระเบียงกระจก ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก

วันที่ 1

01.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Southern

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ606

ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

โรงแรมเอ็มเพอร์รอล โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 2

ถ้ำวังมังกรเหลือง, จางเจียเจี้ย

ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

เขาเทียนซื่อจาน, จางเจียเจี้ย

โรงแรมเอ็มเพอร์รอล โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 3

ภาพวาดทราย, จางเจียเจี้ย

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู, จางเจียเจี้ย

โรงแรมซีฉาง ลักซะรี โฮเต็ล, จางเจียเจี้ย

วันที่ 4

เขาเทียนเหมินซาน, จางเจียเจี้ย

ถ้ำเทียนเหมินซาน, จางเจียเจี้ย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจางเจียเจี้ย เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย, จางเจียเจี้ย

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ605

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.30 + 1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – จางเจียเจี้ย(DYG) – กรุงเทพฯ(BKK)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 3. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 4. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 7. (7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

มัดจำท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller