AUTUMN OSAKA-TOKYO

ชมสะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนป่าไผ่ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า

วัดคิโยมิสึ - กระเช้าชินโฮทาเกะ - ปราสาทมัตสืโมโต้ - คาวาโกเอะ 

AUTUMN OSAKA-TOKYO

 • รหัสทัวร์ 00206
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿48,900

 

AUTUMN OSAKA-TOKYO

ชมสะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนป่าไผ่ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า

วัดคิโยมิสึ - กระเช้าชินโฮทาเกะ - ปราสาทมัตสืโมโต้ - คาวาโกเอะ 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 20:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า เคาน์เตอร์ C
 • *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที ***

 

 • 23:30 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG622

          (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า, เกียวโตะ

สะพานโทเก็ตสึเคียว, เกียวโตะ

โรงแรมไซเพรสการ์เด้น, นาโกย่า

 

วันที่ 3

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, กิฟุ

ทะคายามะ จินจา, กิฟุ

ซันมาชิซูจิ (ลิตเติ้ล เกียวโต), กิฟุ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4

ถนนนาวาเตะ, นะงะโนะ

กระเช้าชินโฮตากะ, กิฟุ

สะพานคัปปา, มัตสึโมโต้

มะสึโมะโตะ, มัตสึโมโต้

โรงแรม ดอร์มี่อินน์ มะซึโมโตะ, มัตสึโมโตะ

 

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

เอโดะ คาวาโกเอะ, ไซตะมะ

ชินจูกุ, โตเกียว

สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

 

วันที่ 6

00.22 เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะโดยสำยกำรบินไทย TG661
05.25 ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 • 6. บริกำรน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

 • 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • 3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
 • 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 5. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)สำหรับทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
 1. สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน

กำรยกเลิก :

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศีี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน
การเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดังต่อไปนี้

 • 1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
 • 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
 • 4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
 • 5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศีี่ปุ่น(สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศีี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)

 • 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 • 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
 • 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
 • 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย.(1)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
#054 SUNSHINE OKINAWA

#054 SUNSHINE OKINAWA

Hot
เหลือ 4 ที่นั่ง
เม.ย.(3)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
มี.ค. - มิ.ย.(39)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
มี.ค.(5)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย. - มิ.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller