#206 ออทั่ม อิน ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไดมูระ เก็บแอปเปิ้ล สวนสัตว์มารุยาม่า ศาลเจ้าซัปโปโร ตลาดโจไก ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ เรร่า เอ้าท์เล็ต

#206 ออทั่ม อิน ฮอกไกโด

 • รหัสทัวร์ 00206
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿45,900

 

#206 ออทั่ม อิน ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไดมูระ เก็บแอปเปิ้ล สวนสัตว์มารุยาม่า ศาลเจ้าซัปโปโร ตลาดโจไก ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ เรร่า เอ้าท์เล็ต

วันที่ 1

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4 ) เคาเตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ณ บริเวณหน้าเค้าเตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

8.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ, ฮอกไกโด

โรงแรมโซอุนเคียว เมาท์ วิว, ฮอกไกโด

วันที่ 3

สวนแอปเปิ้ล, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

สวนสัตว์มารุยามะ, ฮอกไกโด

อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ , ฮอกไกโด

โรงแรมอาป้า ซัปโปโร, ซัปโปโร

วันที่ 4

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

ตลาดปลาโจไก อิจิบะ , ฮอกไกโด

เรร่า เอ้าท์เล็ต, ฮอกไกโด

โรงแรมเอพีเอ ซัปโปโร ซูซูคิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เมืองชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ เมืองชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿18,888
ก.พ. - มี.ค.(4)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ก.พ. - มี.ค.(4)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
ม.ค. - มี.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
The Traveller