#208 ฮอนชู อิน ออทั่ม

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดเซ็นโซจิ ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ชมเอกลักษณ์หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ แวะช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

#208 ฮอนชู อิน ออทั่ม

 • รหัสทัวร์ 00208
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿47,900

 

#208 ฮอนชู อิน ออทั่ม

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดเซ็นโซจิ ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ชมเอกลักษณ์หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ แวะช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

วันที่ 1

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2  สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

06.20 น.เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

โรงแรม คะสุไค วิว โฮเต็ล, ฟูจิ

วันที่ 3

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

สวนดอกไม้นาบะนะโนะซาโตะ, มิเอะ

โรงแรม โยกไคจิ มิยาโกะ โฮเทล, กิฟุ

วันที่ 4

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 5

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ , โอซะกะ

อุเมดะ, โอซะกะ

โรงแรม ซาราซา นัมบะ, โอซะกะ

วันที่ 6

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

เอออน พลาซ่า, โอซะกะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

17.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. . ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2.  ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller