#209 ออทั่ม เจแปน แอลป์

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี มหัศจรรย์สวนดอกไม้ดอก ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ โอไดบะ 

#209 ออทั่ม เจแปน แอลป์

 • รหัสทัวร์ 00209
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿47,900

 

#209 ออทั่ม เจแปน แอลป์

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี มหัศจรรย์สวนดอกไม้ดอก ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ โอไดบะ 

วันที่ 1

20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2  สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, นาโกย่า

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

โรงแรม ดอร์มี่อินน์ โทยะมะ, โทยะ

 

วันที่ 3

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ, โทะยะมะ

น้ำตกโชเมียว, โทะยะมะ

ยอดเขาทาเทยาม่า , โทะยะมะ

เขื่อนคุโรเบะ, โทะยะมะ

โรงแรม ฮานะ อิซาวะ, ฟูจิ

วันที่ 4

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

กรุงโตเกียว, โตเกียว

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมเรียวโกคุ วิว, โตเกียว

วันที่ 5

สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค, อิบะระกิ

ย่านโอไดบะ, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท)
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4.  ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - มี.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿18,888
ม.ค. - มี.ค.(9)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ม.ค. - มี.ค.(24)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
ม.ค. - มี.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
The Traveller