#213 SPECIAL HOKKAIDO

หุบเขานรกจิโกกุดานิ สวนสัวต์นิกเซ่ มารีนพาร์ค

#213 SPECIAL HOKKAIDO

 • รหัสทัวร์ 00213
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#213 SPECIAL HOKKAIDO

หุบเขานรกจิโกกุดานิ สวนสัวต์นิกเซ่ มารีนพาร์ค

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 20:30 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3
 • 23:55 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ620

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 • 08:30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

หุบเขานรกจิโกคุดานิ , โนโบ ริเบทสึ

นิกเซ่มารีนพาร์ค, โนโบ ริเบทสึ

โรงแรมโทยะซัน พาเรส, โทยะ เลค

วันที่ 3

สกีรีสอร์ทรุซุสึ, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

โรงแรมเอพีเอ ซัปโปโร ซูซูคิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 4

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันไม่มีรถให้บริการ
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

ซูซูกิโนะ, ฮอกไกโด

โรงแรมเอพีเอ ซัปโปโร ซูซูคิโนะ, ฮอกไกโด

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 • 09:55 เดินทางจากสนามบินชิโตเซะโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ621
 • 15:10 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 1,500.-บาท/ท่าน/ทริป) **ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับรถพร้อมกับค่าทัวร์**
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก

 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ค. - มิ.ย.(18)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
พ.ค. - มิ.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(37)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
พ.ค. - มิ.ย.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller