#217โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน

โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ Unseen!!! หินแต่งงาน อิเสะ โอกากิ 1คืน พักนาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท)

#217โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน

  • รหัสทัวร์ 00217
  • NokScoot (XW)
  • 6 วัน 4 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿24,888

 

#217โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน

โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ Unseen!!! หินแต่งงาน อิเสะ โอกากิ 1คืน พักนาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท)

วันที่ 1

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKScootเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินNOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112 

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการ/ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าเฮอัน, เกียวโตะ

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, เกียวโตะ

มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค ชิกะ เรียวโอ้, ชิงะ

โรงแรมควินเทสต์ซาร์ โอกากิ, นาโกย่า

 

วันที่ 3

ร้านมีดซันชู, กิฟุ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, กิฟุ

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ (ลิตเติ้ล เกียวโต), กิฟุ

อิออนมอลล์, ชิบะ

รูทอินน์ แกรนด์เทีย โคะมากิ, นาโกย่า

 

วันที่ 4

ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ, มิเอะ

ศาลเจ้าอิเสะ, มิเอะ

ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ, มิเอะ

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

ห้างโดทงพลาซ่า, โอซะกะ

โรงแรมเอฟพี เซาท์-นัมบะ , โอซะกะ

 

วันที่ 5

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเมืองโอซาก้าตลอดทั้งวัน  โดยขอแนะนำสถานที่ ดังนี้ หรือท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน **กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้น (ทางบริษัทจำหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไม่มีบัตร Express Pass และไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

ย่านชินไซบาชิ , โอซะกะ

โดทงบุริ, โอซะกะ

สวนนัมบะ, โอซะกะ

ย่านเด็นเด็น, โอซะกะ

ย่านชินเซไก, โอซะกะ

สปา เวิลด์, โอซะกะ

โรงแรมเอฟพี เซาท์-นัมบะ , โอซะกะ

 

วันที่ 6

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินNOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน NokScootกำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก.และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน NokScootกำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก.และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริปสำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึง - ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า - หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ การยกเลิกทัวร์เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller