Tokyo Fuji ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เล่นสกีที่ลานฟูจิเท้น สนุกไปกับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพรวัดอาซากุซะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์

Tokyo Fuji ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

 • รหัสทัวร์ 00230
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿26,888

 

Tokyo Fuji ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เล่นสกีที่ลานฟูจิเท้น สนุกไปกับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพรวัดอาซากุซะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

วันที่ 2

 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ถนนนากามิเสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์, ยะมะนะชิ

โรงแรม ฟูจิซัง รีสอร์ท โฮเต็ล, โตเกียว

วันที่ 3

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, ยะมะนะชิ

โอชิโนะฮักไก, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์, นาริตะ

วันที่ 4

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ, ชิบะ

เมืองซาวาระ, ซาวาระ

สะพานจาจา, ซาวาระ

โอไดบะ, โตเกียว

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า, โตเกียว

อิออน มอลล์, นาริตะ

โรงแรม เฮดิสตาร์, นาริตะ

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

 • 09.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
 • 13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ต.ค.(53)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
มิ.ย. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
มิ.ย. - ต.ค.(6)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ต.ค. - พ.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller