#233 อันซีน นิกโก

ชมดอกโคสเคียส สวนฮิตาชิ ศาลเจ้าโทโชคุ น้ำตกเคง่อน กระเช้าอะเคชิไดระ คาวาโทเอะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ โอไดบะ

#233 อันซีน นิกโก

  • รหัสทัวร์ 00233
  • Thai Airways (TG)
  • 6 วัน 3 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿44,900

 

#233 อันซีน นิกโก

ชมดอกโคสเคียส สวนฮิตาชิ ศาลเจ้าโทโชคุ น้ำตกเคง่อน กระเช้าอะเคชิไดระ คาวาโทเอะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ โอไดบะ

วันที่ 1

19:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22:10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

06:15 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค, อิบะระกิ

ศาลเจ้าโทโชกุ, โทชิงิ

โรงแรมซันไชน์ คินุกาวะ, โทชิงิ

 

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาตินิกโก้, โทชิงิ

กระเช้าอะเคจิไดระ, โทชิงิ

ทะเลสาบจูเซนจิ, โทชิงิ

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมเรียวโกคุ วิว, โตเกียว

 

วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

ศาลเจ้าเมจิ, โตเกียว

ฮาราจูกุ, โตเกียว

อากิฮาบาระ, โตเกียว

ชิบูยะ, โตเกียว

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรมเรียวโกคุ วิว, โตเกียว

 

วันที่ 5

หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ, คาวาโกเอะ

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

ย่านโอไดบะ, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

00.20 น.  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

  1.  สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
  2.  ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
  1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2.  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
  4.  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller