Pro Best Autumn

ป้อมปราการฮวาซอง วัดวาวูจองซา นัมฮันซันซ็อง Seoul Land พระราชวังถ็อกซูกุง นัมซาน ทาวเวอร์ ตลาดฮงอิก

Pro Best Autumn

 • รหัสทัวร์ 00233
 • Jin Air (LJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿14,900

 

Pro Best Autumn

ป้อมปราการฮวาซอง วัดวาวูจองซา นัมฮันซันซ็อง Seoul Land พระราชวังถ็อกซูกุง นัมซาน ทาวเวอร์ ตลาดฮงอิก

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าเบอร์ 2-3 สายการบินจินแอร์ (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

วันที่ 2

 • 01.00 น. บินลัดฟ้าสู่กรุงโซลโดยสายการบินจินแอร์  เที่ยวบินที่ LJ002

 • 08.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

ย่านไชน่าทาวน์, อินช็อน

ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง, อินช็อน

ป้อมปราการฮวาซอง, คยองกีโด

โรงแรมแปซิฟิก, อินช็อน

วันที่ 3

วัดวาวูจองซา, ซูวอน

สวนสนุกโซลแลนด์, โซล

คูป ซิตี้ โฮเต็ล สเตย์โค, โซล

วันที่ 4

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

โซลทาวเวอร์หรือนิวโซลทาวเวอร์, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

คูป ซิตี้ โฮเต็ล สเตย์โค, โซล

 

วันที่ 5

ถนนย่านฮงแด, โซล

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

 • 19.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001
 • 23.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกิน 15 กิโลกรัมเท่านั้น) โหลดใต้เครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 900บาท
 3. ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 5. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 2. ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า
 3. ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 4. ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
 5. ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีเหมาตัดกรุ๊ป)

วิธีการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ  5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท)
 • แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6  เดือนขึ้นไป)
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - ก.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
เม.ย.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿15,888
เม.ย. - มิ.ย.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿15,900
มี.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿15,900
มี.ค. - ก.ค.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿16,900
The Traveller