#235 สุดคุ้ม ออทั่ม แอนด์ วินเทอร์ โกลเด้น รูท

ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า คาวาฟูจิโกะ โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ชินจูกุ

#235 สุดคุ้ม ออทั่ม แอนด์ วินเทอร์ โกลเด้น รูท

 • รหัสทัวร์ 00235
 • NokScoot (XW)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿24,888

 

#235 สุดคุ้ม ออทั่ม แอนด์ วินเทอร์ โกลเด้น รูท

ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า คาวาฟูจิโกะ โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ชินจูกุ

วันที่ 1

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองโอซะกะ, โอซะกะ

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค ชิกะ เรียวโอ้, ชิงะ

โรงแรมโคโยะ, กิฟุ

 

วันที่ 3

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ (ลิตเติ้ล เกียวโต), ทาคายามะ

โรงแรมอิเคะโนะไทระ, นากาโนะ

วันที่ 4

สวนโออิชิ, ชิซุโอะกะ

ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Park, นากาโนะ

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โตเกียว

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ชิซุโอะกะ

มินาโตมิไร, โยโกฮาม่า

โรงแรม อาป้า โยโกฮาม่า เบย์ ทาวเวอร์, โยโกฮาม่า

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

ตลาดปลาซึกิจิ, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

ย่านโอไดบะ, โตเกียว

ห้างไดเวอร์ซิตี้, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

20.45 น.ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW105

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 6

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

02.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินยกเว้นกรณีอัพที่นั่งเพิ่ม ** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องขากลับ สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่รับสั่งจองล่วงหน้า
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก.
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงินไทย 1,500 บาท สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller