Asan Autumn อาซาน เอเวอร์แลนด์ โซล

อาซาน อุโมงค์ต้นแปะก๊วย GREEN TOWER FIRST VILLAGE

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ พระราชวังด็อกซูกุง โซลเทาวน์เวอร์

 ล่องเรือ ARA CRUISE คลองชองเกซอน

ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ดิวตี้ฟรี

Asan Autumn อาซาน เอเวอร์แลนด์ โซล

 • รหัสทัวร์ 00235
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿14,888

 

Asan Autumn อาซาน เอเวอร์แลนด์ โซล

อาซาน อุโมงค์ต้นแปะก๊วย GREEN TOWER FIRST VILLAGE

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ พระราชวังด็อกซูกุง โซลเทาวน์เวอร์

 ล่องเรือ ARA CRUISE คลองชองเกซอน

ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ดิวตี้ฟรี

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 23:00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X

วันที่ 2

 • 02:50 นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 10:05 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

ถนนเคียวกีชอน, ชุงชองนัมโด

โรงแรมอาซาน ออนซอน, ชุงชองนัมโด

วันที่ 3

หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม, ชุงชองนัมโด

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์, คยองกีโด

ตลาดดงแดมุน, โซล

โรงแรมซีเอส อเวนิว, โซล

วันที่ 4

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

ทำเนียบประธานาธิบดี บลูเฮ้าส์, โซล

คลองชองกเยชอนและชองกเยพลาซ่า, โซล

ย่านมยองดงหรือย่านเมียงดง, โซล

โรงแรมซีเอส อเวนิว, โซล

วันที่ 5

โรงงานพลอยสีม่วง, โซล

ล่องเรือ GIMPO HUNDAI CRUISE ชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งแม่น้ำฮัน

HYUNDAI OUTLET มีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80%

 

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

 • 01:05 เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)
 • 04:55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7 กก.
 7. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ชำระที่สนามบิน)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(20)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ก.ค. - ต.ค.(31)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ก.ค. - ต.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller