#240 พีเมี่ยม เจอร์นีย์ แดกู คย็องจู ปูซาน

เที่ยว 3 เมืองพิเศษ ไม่เหมือนใคร มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม เมืองมรดกโลกเคียงจู มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง

#240 พีเมี่ยม เจอร์นีย์ แดกู คย็องจู ปูซาน

 • รหัสทัวร์ 00240
 • Korean Air (KE)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿25,900

 

#240 พีเมี่ยม เจอร์นีย์ แดกู คย็องจู ปูซาน

เที่ยว 3 เมืองพิเศษ ไม่เหมือนใคร มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม เมืองมรดกโลกเคียงจู มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง

วันที่ 1

คณะพร้อมกันสนามบินสุววรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เค้าท์เตอร์เช็คอินหมายเลข  N สายการบิน Korean Air (KE)  หมายเลข 6  โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

01.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE662

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ, ปูซาน

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ 

เคเบิ้ลคาร์ ภูเขาพัลกงซาน, แทกู

มหาวิทยาลัยเอกชนเคเมียง, ปูซาน

คิมควางซอกสตรีท, แทกู

โรงแรม ไอบิส บัดเจ็ต แอมบาสซาเดอร์ พูซาน แฮอึนแด, ปูซาน

วันที่ 3

ซอกคูรัม กอตโต้, เคียงจู

วัดพุลกุกซา, เคียงจู

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู, เคียงจู

หอดูดาวชมซงแด, เคียงจู

ตลาดปลาจากัลชี, ปูซาน

โรงแรม ไอบิส บัดเจ็ต แอมบาสซาเดอร์ พูซาน แฮอึนแด, ปูซาน

วันที่ 4

สะพานควางอันแดเคียว, ปูซาน

วัดแฮด็องยงกุซา, ปูซาน

ชายหาดแฮอึนแด, ปูซาน

ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101, ปูซาน

โรงแรม ไอบิส บัดเจ็ต แอมบาสซาเดอร์ พูซาน แฮอึนแด, ปูซาน

วันที่ 5

หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมซอน, ปูซาน

ออยุคโด สกายวอล์ค, ปูซาน

หอคอยปูซาน, ปูซาน

สวนสาธารณะยงดูซาน, ปูซาน

ถนนนัมโพดอง, ปูซาน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ 

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ, ปูซาน

20.35 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.30 น.+1 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 2. อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ บัตรเข้าชมสถานที่
 3. รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด
 4. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 23 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าซักรีด
 4. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
 5. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
 6. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )
 1. ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
 2. ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

การยกเลิกการจอง

 1.  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

แพ็กเกจแนะนำ

ธ.ค.(10)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,600
พ.ย. - ธ.ค.(11)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
ธ.ค. - ม.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,400
ธ.ค. - ม.ค.(29)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
พ.ย. - ธ.ค.(9)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
The Traveller