#245 ซัมเมอร์ ฟุกุโอกะ

พระนอนวัดนันโซอิน หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อน้ำร้อนจิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งเทนจิน

#245 ซัมเมอร์ ฟุกุโอกะ

 • รหัสทัวร์ 00245
 • Thai Airways (TG)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,900

 

#245 ซัมเมอร์ ฟุกุโอกะ

พระนอนวัดนันโซอิน หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อน้ำร้อนจิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งเทนจิน

วันที่ 1

06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข2) พบเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ, คิวชู

17.00 น เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

โรงแรมฟุกุโอกะ โฮเทล, ฟุกุโอะกะ

วันที่ 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองฟุกุโอกะ โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่า รถไฟ) (ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY) โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนี้

ปราสาทฟูกุโอกะ, ฟุกุโอะกะ

หอคอยฟูกุโอกะ, ฟุกุโอะกะ

ศูนย์การค้าคาแนลซิตี้, ฟุกุโอะกะ

ราเมง สเตเดี๊ยม, ฟุกุโอะกะ

โรงแรมฟุกุโอกะ โฮเทล, ฟุกุโอะกะ

วันที่ 3

วัดนันโซอิน, ฟุกุโอะกะ

หมู่บ้ำนยูฟูอิน, ฟุกุโอะกะ

จิโกกุ เมกุริ, ฟุกุโอะกะ

โรงแรมเบ็ปปุ, ฟุกุโอะกะ

วันที่ 4

ศาลเจ้าดาไซฟุ, ฟุกุโอะกะ

ย่านเทนจิน, ฟุกุโอะกะ

สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ, คิวชู

18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG687

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 2.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3.  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2.  ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 
 3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
ก.ย.(1)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
The Traveller