#248 เวิลด์ เฮอร์ริเทจ เวียดนาม

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการสะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮอลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร  

#248 เวิลด์ เฮอร์ริเทจ เวียดนาม

 • รหัสทัวร์ 00248
 • Bangkok Airways (PG)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿12,900

 

#248 เวิลด์ เฮอร์ริเทจ เวียดนาม

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการสะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮอลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร  

วันที่ 1

13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

16.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดานัง เมืองดานัง สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG997 

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดานัง  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

สะพานมังกร, เวียดนามกลาง

โรงแรมอาดิน่า, ดานัง

วันที่ 2

ฮอยอัน, เวียดนามกลาง

หมู่บ้านกั๊มทาน, ฮอยอัน

เมืองโบราณฮอยอัน, ฮอยอัน

สะพานญี่ปุ่น, ฮอยอัน

สมาคมฟุกเกี๋ยน, เวียดนามกลาง

บ้านเลขที่ 101, ฮอยอัน

พระราชวังโบราณ, เว้

แม่น้ำหอม, เว้

เจดีย์เทียนมู่, เวียดนามกลาง

โรงแรมจัสมิน, เวียดนามกลาง

วันที่ 3

สุสานจักรพรรดิไคดิงห์, เวียดนามกลาง

พระราชวังโบราณ, เว้

เมืองดานัง, เวียดนามกลาง

บานา ฮิลล์เคเบิลคาร์, ดานัง

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

สวนสนุก FANTASY PARK , เวียดนามกลาง

โรงแรมเมอร์เคียว ดานัง เฟร้นช์ วิลเลจ ฮิลล์, ดานัง

วันที่ 4

 สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด , เวียดนามเหนือ

สะพานทองคำ, เวียดนามกลาง

วัดหลินอึ๋ง, เวียดนามกลาง

ตลาดฮาน, เวียดนามกลาง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

18.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 2.  ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 3.  ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 4.  ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5.  อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6.  ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 7.  ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

 

 1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 4.  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
 •  งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 •  งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก

 •  ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 •  ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 •  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(8)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,900
พ.ค. - ต.ค.(18)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
เม.ย. - ต.ค.(120)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
มิ.ย. - ธ.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,900
The Traveller