CIRCUS COUNTDOWN SUPER RUSSIA

มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ

จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส วิหารเซ็นต์

เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต

CIRCUS COUNTDOWN SUPER RUSSIA

 • รหัสทัวร์ 00249
 • Oman Air (WY)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,999

 

CIRCUS COUNTDOWN SUPER RUSSIA

มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ

จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส วิหารเซ็นต์

เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 05.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน OMAN AIR เคาน์เตอร์ T ประตู 8 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
 • 09.15 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 12.35 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง) เวลาที่มัสกัต ช้ากว่าไทย -3 ชั่วโมง (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 50 นาที สู่อัมมาน )
 • 14.55 น. เหิรฟ้าสู่  มอสโคว์ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 181
 • 19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

สนามบินสนามบินวนูโคโว, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 2

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, มอสโก

หอระฆังพระเจ้าอีวาน, ซากอร์ส

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 3

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 4

 

เมืองซากอร์ส, ซากอร์ส

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

รัสเซี่ยนเซอร์คัส, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 5

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

มหาวิทยาลัยมอสโก, มอสโก

ถนนอารบัท, มอสโก

 

วันที่ 6

สนามบินสนามบินวนูโคโว, มอสโก

 • 00.20 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY182(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 06.55 น. เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง) เวลาที่มัสกัต ช้ากว่าไทย -3 ชั่วโมง (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 50 นาที สู่อัมมาน )
 • 09.05 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY815
 • 17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ // รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด    
 6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ    
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3  เหรีญ USD /ท่าน X 4 วัน =12 USD
 6. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD

รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจของท่าน 

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - มิ.ย.(11)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿30,900
มี.ค. - พ.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿34,900
พ.ค. - ก.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿53,888
เม.ย. - พ.ค.(2)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
The Traveller