#สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม 3ดี

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน 36 สาย

#สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม 3ดี

 • รหัสทัวร์ 00249
 • Thai Lion Air (SL)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,555

 

#สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม 3ดี

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน 36 สาย

วันที่ 1

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองน 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL180 

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, ฮานอย

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

โรงแรมหัวพง, ดานัง

วันที่ 2

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ , ลาวไก(ซาปา)

ภูห่ามโหร่ง, ลาวไก(ซาปา)

เมืองฮานอย, เวียดนามเหนือ

ช้อบปิ้งถนน 36 สาย , เวียดนามเหนือ

โรงแรมอาร์ชินโก้, เวียดนามเหนือ

วันที่ 3

สุสานโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

ทำเนียบเหลือง, เวียดนามเหนือ

บ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินห์, เวียดนามเหนือ

วิหารเสาเดียว, เวียดนามเหนือ

ทะเลสาบคืนดาบ , เวียดนามเหนือ

วัด หง๊อกเซิน , เวียดนามเหนือ

วิหารวรรณกรรมวันเหมียว, เวียดนามเหนือ

วัดเฉินก๊วก, เวียดนามเหนือ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย, ฮานอย

20.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL185

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

22.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
 2.  ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 3.  ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 4.  ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 5.  อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 6.  ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 7.  ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2.  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 4.  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
 1.  งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
 2.  งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 4.  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 6.  สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 7.  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 8.  ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
ก.ย.(1)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
The Traveller