#250 อีซี่-บี ออโรร่า รัสเซีย มอสโก-มูร์มันสค์

ทริปล่าแสงเหนือ นั่งน้องหมาลากเลื่อนสุดฟินบนหิมะ มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เข้าชมหมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี

#250 อีซี่-บี ออโรร่า รัสเซีย มอสโก-มูร์มันสค์

 • รหัสทัวร์ 00250
 • ()
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿55,999

 

#250 อีซี่-บี ออโรร่า รัสเซีย มอสโก-มูร์มันสค์

ทริปล่าแสงเหนือ นั่งน้องหมาลากเลื่อนสุดฟินบนหิมะ มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เข้าชมหมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี

วันที่ 1

02.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D1 – D4 ประตู 3 สายการบิน Turkmenistan Airlines 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

13.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 705 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

ถนนอารบัท, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 2

มูร์มันสค์, มูร์มันสค์

ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้, มูร์มันสค์

เมืองมูร์มันสค์ แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ, มูร์มันสค์

พาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน โปเลียร์นี โซรี, มูร์มันสค์

วันที่ 3

สโนว์โมบิล, มูร์มันสค์

หมู่บ้านซามิ, มูร์มันสค์

มูร์มันสค์, มูร์มันสค์

เมืองมูร์มันสค์ แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ, มูร์มันสค์

พาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน โปเลียร์นี โซรี, มูร์มันสค์

วันที่ 4

เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน, มูร์มันสค์

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 5

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

20.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

วันที่ 6

04.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

05.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที่ยวบินที่ T5 645 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ -กรุงเทพฯ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW
 6. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 15 USD ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 10 USD
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ต่อท่านค่ะ
 1. งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 3
 3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 3. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 8. ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
 9. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 10. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 11. เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - เม.ย.(6)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿33,999
มี.ค. - ก.ค.(5)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
พ.ย. - ธ.ค.(2)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿42,888
The Traveller