#250 เพอร์เฟค ออโรร่า รัสเซีย

ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 

#250 เพอร์เฟค ออโรร่า รัสเซีย

 • รหัสทัวร์ 00250
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿60,888

 

#250 เพอร์เฟค ออโรร่า รัสเซีย

ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.50 น. ออกเดินทาง สู่มอสโคว์ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG974
 • 17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 2

 • เช้า ออกเดินทางสู่เมืองมูมั้นสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

ท่าอากาศยานเมอร์มานสค์, มูร์มันสค์

ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)

พาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน โปเลียร์นี โซรี, มูร์มันสค์

วันที่ 3

Snow Village, มูร์มันสค์

หมู่บ้านซามิ (Sami Village), มูร์มันสค์

พาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน โปเลียร์นี โซรี, มูร์มันสค์

 

วันที่ 4

 

เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน, มูร์มันสค์

ท่าอากาศยานเมอร์มานสค์, มูร์มันสค์

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 5

 

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 6

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, มอสโก

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

 •   18.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

 

วันที่ 7

 • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ // รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด    
 6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ    
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3  เหรียญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
 6. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วัน =21 USD

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป

 

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
ก.ย.(1)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
The Traveller