#251 เซอร์คัส แฮปปี้สโนว์-เอ รัสเซีย มอสโก-เซนปีเตอร์

 ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ถ่ายภาพสแปร์โร่ฮิลล์ เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ชมพระราชวังฤดูหนาว และแวะชมความน่ารักของละครสัตว์

#251 เซอร์คัส แฮปปี้สโนว์-เอ รัสเซีย มอสโก-เซนปีเตอร์

 • รหัสทัวร์ 00251
 • air astana (KC)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿41,999

 

#251 เซอร์คัส แฮปปี้สโนว์-เอ รัสเซีย มอสโก-เซนปีเตอร์

 ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ถ่ายภาพสแปร์โร่ฮิลล์ เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ชมพระราชวังฤดูหนาว และแวะชมความน่ารักของละครสัตว์

วันที่ 1

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ชั้น4 เคาน์เตอร์ U14 - U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 923 (บริการอาหารบนเครื่อง)

16.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินอัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

19.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโมโดเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย โดยที่บินที่ KC 875 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 2

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

จัตุรัสแดง, มอสโก

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

รัสเซี่ยนเซอร์คัส, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 3

ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังฤดูหนาว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 4

พระราชวังเปเตียร์กอฟ, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วิหารเซ็นไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 5

สมควรแก่เลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย 

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

11.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 154 (บริการอาหารบนเครื่อง)  

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี  เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 6

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 931 (บริการอาหารบนเครื่อง)  

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ –อัลมาตี้ - มอสโคว์ //มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก // อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
 6. ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 5 วัน =15 USD
 7. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วัน= 10USD
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 6 วัน =18 USD 

รวมทิป 43 USD /ท่าน/ทริป

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - เม.ย.(6)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿33,999
มี.ค. - ก.ค.(5)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
พ.ย. - ธ.ค.(2)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿42,888
ธ.ค. - มี.ค.(7)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
The Traveller