COUNTDOWN SPECIAL RUSSIA

 จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล สแปร์โร่ฮิลล์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

COUNTDOWN SPECIAL RUSSIA

 • รหัสทัวร์ 00252
 • ()
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿54,888

 

COUNTDOWN SPECIAL RUSSIA

 จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล สแปร์โร่ฮิลล์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED)โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 232
 • 16.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY
 • 18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED)    โดยเที่ยวบินที่ KC135
 • 20.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg (LED) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

ท่าอากาศยานปูลโกโว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 2

พระราชวังเปเตียร์กอฟ, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังฤดูหนาว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เรือรบหลวงออโรร่า, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 3

 

วิหารเซ็นไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โบสถ์แห่งหยดเลือด, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – สู่มอสโคว์

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 4

 

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, มอสโก

ตลาดอิสมายลอฟกี้, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 5

 

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโกถนน

ถนนอารบัท, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว, มอสโก

 • 09.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว์ (SVO) สู่สนามบิน ASTANA โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC872
 • 16.35 น. ถึงสนามบิน ASTANA(รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 7

 • 01.00 น. ✈ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
 • 08.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ // รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด    
 6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW

 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ    
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3  เหรียญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
 6. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วัน =21 USD

รวมทั้งหมด 51 USD ต่อท่านค่ะ

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน***

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ธ.ค.(4)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
ส.ค. - ก.ย.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿34,999
ก.ย. - ธ.ค.(5)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
The Traveller