#262 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม

เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา

#262 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

 • รหัสทัวร์ 00262
 • Turkish Airlines (TK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿35,888

 

#262 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม

เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 18.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
 • 21.45 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก(Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบิน TK 065 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันที่ 2

 • 04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก, แทรปซอน

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

มัสยิดสุลต่านอาเหม็ด, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

โรงแรมรามาดา อังคอร์ เมลเบิร์น, อิสตันบูล

วันที่ 3

มหามัสยิดแห่งบูร์ซา, บูร์ซา

ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา, บูร์ซา

โรงแรมอารามิส, อิซมีร์

วันที่ 4

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดอีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace, Prada,  Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เดนิซลี

ปามุคคาเล่ นิโนว่า เทอร์มอล สปาร์ แอนด์ โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 5

คัปปาโดเกีย, เดนิซลี

สถานีคาราวานสุลต่านฮานี, อักซาไร

นครใต้ดินไคมัคลึ, คับปาโดเกีย

ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ

โรงแรมอวาเซีย, เนฟเชฮีร์

วันที่ 6

**สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ1ชั่วโมง(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา220Us ต่อ1ท่าน) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep 1ท่าน ราคาประมาณ 120 USD )

เกอเรเม, คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

คัปปาโดเกีย, เดนิซลี

โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิวเวอร์รี่ Jewellery อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

โรงแรมทัวริสท์ อังการา, อังการา

วันที่ 7

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่500เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

วันที่ 8

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

 • 01.25 ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068
 • 15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 3. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง
 4. ค่ารถตลอดรายการทัวร์
 5. ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  
 6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่าน ละ 1ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ 
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 1. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 60 USD/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ
 3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 5. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 8. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 9. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง

ไม่พบข้อมูล

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿29,900
มี.ค.(2)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿33,900
มี.ค. - มิ.ย.(11)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿35,900
มี.ค. - ต.ค.(19)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿36,900
มี.ค. - เม.ย.(5)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿39,900
The Traveller