#263 ตุรกี เซฟเวอร์

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

#263 ตุรกี เซฟเวอร์

 • รหัสทัวร์ 00263
 • Emirates (EK)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,900

 

#263 ตุรกี เซฟเวอร์

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่ 2

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 04.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK119 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokcen International Airport ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  ท่าอากาศยานนานาชาติซาบิยา โกคเซน, อิสตันบูล

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

โรงแรมมิดมาร์ ดีลักซ์, อิสตันบูล

วันที่ 3

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

โรงแรมมไอริส, ชานัคคาเล่

วันที่ 4

เมืองทรอย, ชานัคคาเล่

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

หารแดงคิซิลอัฟลู, อิซมีร์

โรงแรมรอยัล พาเลซ คูซาดาซี, คูซาดาซี

วันที่ 5

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดเซลซุส, คูซาดาซี

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 6

สถานีคาราวานสุลต่านฮานี, อักซาไร

โรงแรมอวาเซีย, เนฟเชฮีร์

วันที่ 7

นครใต้ดินไคมัคลึ, คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

โรงแรมรอยัล คารีน, อังการา

วันที่ 8

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

โรงแรมมิดมาร์ ดีลักซ์, อิสตันบูล

วันที่ 9

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

ท่าอากาศยานนานาชาติซาบิยา โกคเซน, อิสตันบูล

 • 15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK120 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 22.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 374

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 10

 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ  / คน / วัน
 5. คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

#405 ตุรกี เบสท์ เอเวอร์

#405 ตุรกี เบสท์ เอเวอร์

Hot
เหลือ 25 ที่นั่ง
มิ.ย. - ส.ค.(10)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿31,900
พ.ค. - ต.ค.(13)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿36,900
ก.ค.(4)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿44,900
The Traveller