#263 ตุรกี เซฟเวอร์

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

#263 ตุรกี เซฟเวอร์

 • รหัสทัวร์ 00263
 • Emirates (EK)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,900

 

#263 ตุรกี เซฟเวอร์

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

วันที่ 1

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก  เมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK119 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก, อิสตันบูล

13.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokcen International Airport ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, อิสตันบูล

โรงแรมมิดมาร์ ดีลักซ์, อิสตันบูล

วันที่ 3

ฮิปโปโดรม, อิสตันบูล

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อิสตันบูล

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, อิสตันบูล

พระราชวังโทพคาปึ, อิสตันบูล

โรงแรมมไอริส, ชานัคคาเล่

วันที่ 4

เมืองทรอย, ชานัคคาเล่

ม้าโทรจัน, ชานัคคาเล่

หารแดงคิซิลอัฟลู, อิซมีร์

โรงแรมรอยัล พาเลซ คูซาดาซี, คูซาดาซี

วันที่ 5

บ้านแม่พระมารี, เซลชุก

เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เซลชุก

ห้องสมุดเซลซุส, คูซาดาซี

ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่

โรงแรม ปาม เทอร์มอล โฮเทล, ปามุคคาเล่

วันที่ 6

สถานีคาราวานสุลต่านฮานี, อักซาไร

โรงแรมอวาเซีย, เนฟเชฮีร์

วันที่ 7

นครใต้ดินไคมัคลึ, คับปาโดเกีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คับปาโดเกีย

โรงแรมรอยัล คารีน, อังการา

วันที่ 8

พระราชวังโดลมาบาเช, อิสตันบูล

โรงแรมมิดมาร์ ดีลักซ์, อิสตันบูล

วันที่ 9

ตลาดสไปซ์, อิสตันบูล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาบิยา โกคเซน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ท่าอากาศยานนานาชาติซาบิยา โกคเซน, อิสตันบูล

15.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK120 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 374 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ  / คน / วัน
 5. คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ม.ค.(13)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿32,900
ก.ย. - พ.ย.(12)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿36,900
The Traveller