#264 SYDNEY-PORT STEPHEN

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์

ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา

โคอาล่า ปาร์ค - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นั่งรถรางที่ชันที่สุด

#264 SYDNEY-PORT STEPHEN

 • รหัสทัวร์ 00264
 • Emirates (EK)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿64,900

 

#264 SYDNEY-PORT STEPHEN

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์

ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา

โคอาล่า ปาร์ค - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นั่งรถรางที่ชันที่สุด

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 16.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
 • 19.30 น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK418

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ คิงส์ ฟอร์ด สมิธ, ซิดนีย์

 • 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย  4 ชม.)

หาดบอนได, ซิดนีย์

เดอะแก็ป, ซิดนีย์

โรงอุปรากรซิดนีย์, ซิดนีย์

สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์, ซิดนีย์

ไชน่าทาวน์, ซิดนีย์

โรงแรมโนโวเทล ซิดนีย์ พาร์ราแมตทา, ซิดนีย์

วันที่ 3

สวนสัตว์ KOALA PARK, ซิดนีย์

บลูเม้าท์เท่นส์, ซิดนีย์

โรงแรมโนโวเทล ซิดนีย์ พาร์ราแมตทา, ซิดนีย์

วันที่ 4

พอร์ตสตีเฟ่น, ซิดนีย์

ลงเรือ MOONSHADOW CRUISE ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเรือกลับสู่อ่าวเนลสันเพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์

โรงแรมโนโวเทล ซิดนีย์ พาร์ราแมตทา, ซิดนีย์

วันที่ 5

อาคารควีน วิคตอเรียที่, ซิดนีย์

** จากนั้นให้ท่าน อิสระตามอัธยาศัย **

ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ คิงส์ ฟอร์ด สมิธ, ซิดนีย์

 • 20.20 . ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK419

วันที่ 6

 • 01.40 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 7. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 15 เหรียญออสเตรเลีย)
 8. ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 10. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน    (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ   (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ  ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(4)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿43,900
ก.พ. - มี.ค.(4)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿45,900
ก.พ. - มี.ค.(4)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿67,900
ก.พ. - มี.ค.(4)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿87,900
The Traveller