#269 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง

อลังการกับงานระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World

#269 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง

 • รหัสทัวร์ 00269
 • NokScoot (XW)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,888

 

#269 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง

อลังการกับงานระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

วันที่ 2

02.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878

ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เถาเซียน, ฮาร์บิน

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ถนนคนเดินจงหยาง, ฮาร์บิน

โบสถ์เซ็นโซเฟีย, ฮาร์บิน

เทศกาลงานน้ำแข็ง, ฮาร์บิน

โรงแรมโหย่วหลง, ฮาร์บิน

วันที่ 3

ลานสกี ยาบูลี่, ฮาร์บิน

หมู่บ้านหิมะ, ฮาร์บิน

โรงแรมแส่ยุ่นเกอ, ฮาร์บิน

วันที่ 4

ดรีมโฮม, ฮาร์บิน

โรงแรมโหย่วหลง, ฮาร์บิน

วันที่ 5

เกาะพระอาทิตย์, ฮาร์บิน

ถนนคนเดินจงเจีย, เสิ่นหยาง

โรงแรมเวียนนาอินเตอร์เนชั่นแนล, ฮาร์บิน

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เถาเซียน, ฮาร์บิน

10.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW87

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 4. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่มท่านละ 50 หยวน/ทริป/ต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,888
ส.ค. - ต.ค.(16)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ก.ย.(5)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,999
ก.ย.(1)
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿30,999
The Traveller