#271 บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจวอู๋ซี

ล่องเรือสัมผัสความงามแห่งทะเลสาบซีหูตำนานแห่งนางพญางูขาว

#271 บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจวอู๋ซี

 • รหัสทัวร์ 00271
 • NokScoot (XW)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿10,888

 

#271 บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจวอู๋ซี

ล่องเรือสัมผัสความงามแห่งทะเลสาบซีหูตำนานแห่งนางพญางูขาว

วันที่ 1

16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3ประตู 5 เคาท์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง และนำท่านโหลดสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

19.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW858

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง, เซี้ยงไฮ้

00.45 น. เดินทางถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต

โรงแรมหลินเจิน เซี่ยงไฮ้, เซี้ยงไฮ้

ล่องทะเลสาบซีหู , เซี้ยงไฮ้

หมู่บ้านใบชา, เซี้ยงไฮ้

ถนนเหอฟางเจีย, หังโจว

โรงแรมหลินเจิน เซี่ยงไฮ้, เซี้ยงไฮ้

วันที่ 3

เมืองอู๋ซ๊, อู๋ซี

สวนพุทธศาสนาเหนียวฮวาวาน, อู๋ซี

ซินเทียนตี้, เซี้ยงไฮ้

โรงแรมหลินเจิน เซี่ยงไฮ้, เซี้ยงไฮ้

วันที่ 4

เดอะบันด์, เซี้ยงไฮ้

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , เซี้ยงไฮ้

ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว , เซี้ยงไฮ้

ถนนนานกิง, นานกิง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง, เซี้ยงไฮ้

วันที่ 5

03.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW857

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 4. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 3. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ชำระเต็มจำนวนภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

ส่วนที่เหลือ

 1. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 2. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 3. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 4. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 5. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 2. และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
 3. ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ม.ค.(27)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿7,888
ธ.ค.(3)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,878
พ.ย. - มี.ค.(17)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿9,888
พ.ย. - เม.ย.(11)
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿19,999
The Traveller