#274 สิงคโปร์ นิว ฟลู ออฟชั่น

SINGAPORE NEW FULL OPTION

#274 สิงคโปร์ นิว ฟลู ออฟชั่น

 • รหัสทัวร์ 00274
 • Singapore Airlines (SQ)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿26,999

 

#274 สิงคโปร์ นิว ฟลู ออฟชั่น

SINGAPORE NEW FULL OPTION

วันที่ 1

06.30 น. / 09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.45 น. / 12.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973/SQ975

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

13.15 น. / 15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

มารีน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

ชมการแสดงแสง สี เสียง, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรมออร์ชาร์ด รองเดซ์วูส์, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

วันที่ 2

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

โรงแรมออร์ชาร์ด รองเดซ์วูส์, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

 

วันที่ 3

ริเวอร์ ซาฟารี สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

สิงคโปร์ ฟลายเออร์, ย่านมาริน่า เบย์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

โรงแรมออร์ชาร์ด รองเดซ์วูส์, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

วันที่ 4

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

อาคารรัฐสภาเก่า , ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

16.00 น. / 17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973/SQ982

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

17.30 น. / 18.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้ ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
 2. ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
 5. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
 5. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป ยังไม่รวมทริปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของราคาภาษีน้ำมันสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(34)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
มี.ค. - มิ.ย.(56)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
มี.ค. - ต.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(17)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
The Traveller