#276 ICE MONSTER

ไหว้พระใหญ่อุจิกุ เที่ยวสกีรีสอร์ท ชมปรากฏการณ์ปีศาจน้ำแข็ง หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ วัดอาซากุสะและช้อปปิ้งที่ชินจูกุ

#276 ICE MONSTER

 • รหัสทัวร์ 00276
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#276 ICE MONSTER

ไหว้พระใหญ่อุจิกุ เที่ยวสกีรีสอร์ท ชมปรากฏการณ์ปีศาจน้ำแข็ง หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ วัดอาซากุสะและช้อปปิ้งที่ชินจูกุ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เค้าท์เตอร์ C เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก

23.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

07.00 น. ถึงสนามบินนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ, โตเกียว

สกีรีสอร์ท อินาวาชิโระ, โตเกียว

โรงแรมลิสเทลอินะวะชิโระ, โตเกียว

 

วันที่ 3

เทือกเขาซาโอะ, ยะมะงะตะ

อสูรน้ำแข็ง, ยะมะงะตะ

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก, มิยากิ

โรงแรมซันไชน์ คินุกาวะ, โทชิงิ

 

วันที่ 4

ศาลเจ้าโทโชกุ, โทชิงิ

น้ำตกเคะกอน, โทชิงิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมโตเกียวเมโทรโพลิแทนท์, โตเกียว

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

 

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04.50 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller