#278 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม  เยือนเขากรินเดอร์วาล เฟียร์ส  และเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่ แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน 

#278 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

 • รหัสทัวร์ 00278
 • Qatar Airways (QR)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#278 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม  เยือนเขากรินเดอร์วาล เฟียร์ส  และเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก ชมความสวยงานของหอไอเฟล/จัตุรัสคองคอร์ด ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ ช็องเอลิเซ่ แล้วไปล่องเรือบาโตมุชที่แม่น้ำแซน 

วันที่ 1

17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโดฮา กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR839

00.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 2

02.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR115

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

นครวาติกัน, กรุงโรม

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, วาติกัน

กรุงโรม, กรุงโรม

โคลอสเซียม, กรุงโรม

ประตูชัยคอนสแตนติน, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

โรงแรมเบสท์เวสเทิรน์ พลัส ซีเฮสซี ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

มหาวิหารฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

สะพาน ปอนเต เวคคิโอ, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า , ปิซ่า

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

เวนิส เมสเตร, เวนิส

โรงแรม โนโวเทล เวเนเซีย เมสเตร กาสเตลานา, เวนิส

วันที่ 4

เวนิส, เวนิส

ท่าเรือตรอนเคตโต้, เวนิส

เกาะเวนิส , เวนิส

มหาวิหารซานมาร์โก้, เวนิส

มหาวิหารเซนต์มาร์ค, เวนิส

สะพานรีอัลโต, เวนิส

เมืองมิลาน, มิลาน

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ มิลาน อัสซัสโก, มิลาน

วันที่ 5

ปาลาซโซ มารีโน, มิลาน

มหาวิหารแห่งมิลาน, มิลาน

แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, มิลาน

เมืองลูเซิร์น, ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

โรงแรม โฮเต็ล โรเทส ลูเซิร์น, ลูเซิร์น

วันที่ 6

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

กรินเดอร์วาล เฟียร์ส, กรินเดอวาลด์

ยอดเขาฮาร์เดอร์คูลม์, อินเทอร์ลาเคน

กรุงเบิร์น, กรุงเบิร์น

ไซ้ท์ กล็อคเค่, กรุงเบิร์น

เมืองเบอซ็องซง, เมืองเบอซ็องซง

โรงแรมไอบิสสไตล์เบอซองซง, เมืองเบอซ็องซง

วันที่ 7

ห้างสรรพสินค้า MCARTHUR, เมืองเบอซ็องซง

เมืองปารีส, เมืองปารีส

ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

โรงแรมเบสเวสเทริน์ พลัส ปารีส เวรีซี่, เมืองปารีส

วันที่ 8

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

หอไอเฟล, เมืองปารีส

ถนนช็องเซลีเซ, เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

18.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์  เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

22.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโดฮา กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR038

วันที่ 9

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR838 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า กาตาร์แอร์เวย์ สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้นดังนี้
 • การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
 • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
 • ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 1. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. น้ำดื่มบนรถ มีบริการจำหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO
 7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท
 8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 1. กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจำ29,000 บาท)
 2. กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ก.ย.(21)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
พ.ค. - มิ.ย.(11)
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿7,900
เม.ย. - ก.ย.(19)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ม.ค.(22)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
The Traveller