#278 พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม

สู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ชมและสัมผัสวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศพม่า และสักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ศิทธิ์

#278 พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม

 • รหัสทัวร์ 00278
 • Thai Air Asia (FD)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿12,888

 

#278 พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม

สู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ชมและสัมผัสวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศพม่า และสักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ศิทธิ์

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เค้าท์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

07.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD251

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย, หงสาวดี

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา, หงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี หรือพระราชวังบุเรงนอง, หงสาวดี

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

โรงแรม ไจก์โท, เมืองไจ้โท

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองไจ้โท

เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, หงสาวดี

พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง

โรงแรม สกาย โฮเทล, ย่างกุ้ง

วันที่ 3

เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา ,

เจดีย์โบตาทาวน์ , ย่างกุ้ง

พระเทพทันใจ , ย่างกุ้ง

เทพกระซิบ , ย่างกุ้ง

ตลาดสก๊อต, ย่างกุ้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง, ย่างกุ้ง

19.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

21.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)
 2. บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก.
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 4. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว
 5. ค่าภาษีการบริการ 3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 6. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท)
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน , สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ

มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - มิ.ย.(11)
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿7,900
เม.ย. - ก.ย.(34)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,555
เม.ย. - พ.ค.(4)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
เม.ย. - ก.ย.(26)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
เม.ย. - ก.ย.(19)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
The Traveller