#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย SL

บินเช้ากลับค่ำ เลือกOption ที่ท่านต้องการ เที่ยวไฮไลท์ ช็อปจุใจ ไม่บังคับทิปก่อนเดินทาง

#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย SL

 • รหัสทัวร์ 00280
 • Thai Lion Air (SL)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿9,999

 

#280 สุเพิร์บ โซ ช็อค บาย SL

บินเช้ากลับค่ำ เลือกOption ที่ท่านต้องการ เที่ยวไฮไลท์ ช็อปจุใจ ไม่บังคับทิปก่อนเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 • 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
 • 11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง

อาคารรัฐสภาเก่า, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

เมอร์ไลออนแห่งเกาะเซ็นโตซ่า, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

อาคารรูปเรือ มาริน่า เบย์ แซนด์, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

 

วันที่ 2

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ย่านโบ๊ทคีย์, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรม ควอลิตี้ มาร์โลว์, ย่านมาริน่า เบย์

 

วันที่ 3

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

ตลาดและถนนคนเดินย่าน, ย่านลิตเติ้ลอินเดีย

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

22.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

มัดจำท่านละ5000 เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

ไม่มีการคืนเงินมีดจำและยอดเต็มในทุกกรณี หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการสิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ต.ค.(97)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
มี.ค. - พ.ค.(19)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
มี.ค.(1)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(5)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
เม.ย. - ต.ค.(9)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿13,955
The Traveller