#282 ดีไลท์ มอสโคว

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท

#282 ดีไลท์ มอสโคว

 • รหัสทัวร์ 00282
 • Emirates (EK)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿30,900

 

#282 ดีไลท์ มอสโคว

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่ 2

 • 02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

 • 14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

  สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

  โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 3

 • เมืองหิมะ (Snow Park) ที่แค่ได้ยินชื่อก็น่าตื่นเต้นแล้ว กับเมืองที่สร้างขึ้นจากหิมะและน้ำแข็งทั้งหมด ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สีขาวโพลน เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและกิจกรรมต่างๆ ที่ด้านใน
 • พร้อมชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ที่แสนเฉลียวฉลาด สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) สนุกไปกับการนั่งรถลากเลื่อนที่จะมีสุนัขฮัสกี้ตัวใหญ่พาเราแล่นไปรอบๆ

  จัตุรัสแดง, มอสโก

  หอนาฬิกาซาวิเออร์ , มอสโก

  มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

  ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

  โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 4

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, มอสโก

ตลาดอิสมายลอฟกี้ , มอสโก

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, มอสโก

ระฆังของพระเจ้าซาร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 5

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

ถนนอารบัท, มอสโก

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก

  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

 • 23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 6

 • 06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนยกเลิกการจอง 

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ต.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
พ.ค. - ก.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿53,888
เม.ย. - ต.ค.(12)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
มี.ค.(1)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿60,888
The Traveller