#283 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี่ (ปารีส-โรม)

ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน

#283 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี่ (ปารีส-โรม)

 • รหัสทัวร์ 00283
 • Emirates (EK)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#283 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี่ (ปารีส-โรม)

ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน

วันที่ 1

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

03.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

หอไอเฟล, เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 3

ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง, เมืองปารีส

เมืองดิฌง, ดีฌง

โรงแรมโนโวเทล ดิฌง, ดีฌง

วันที่ 4

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

อนุสาวรีย์สิงโต, ลูเซิร์น

โรงแรม ไอบิส สไตส์ ลูเซิร์นซิตี้, ลูเซิร์น

วันที่ 5

ทิตลิส, ซูริก

กรุงมิลาน, มิลาน

มหาวิหารแห่งมิลาน, มิลาน

โรงแรมคลิมา มิลาโน ฟิเอเร , มิลาน

วันที่ 6

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า , ปิซ่า

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

พราโต้, พราโต้

โรงแรมชาร์ม , พราโต้

วันที่ 7

เดอะมอลล์ เอ้าท์เลท, เลซิโอ้

กรุงโรม, กรุงโรม

โรงแรมวอร์ม, กรุงโรม

วันที่ 8

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, วาติกัน

สนามกีฬาโคลอสเซียม, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมิชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

20.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 9

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่ สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร) 
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(3)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿29,888
พ.ค. - ก.ค.(3)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
เม.ย. - พ.ค.(8)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿43,900
มิ.ย.(1)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
The Traveller