#286 สวิส พาโนราม่า

ซูริค ลูเซิรน์ นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท ยอดเขายูงเฟรา อิเทอลาเก้น

#286 สวิส พาโนราม่า

 • รหัสทัวร์ 00286
 • Thai Airways (TG)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿111,000

 

#286 สวิส พาโนราม่า

ซูริค ลูเซิรน์ นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท ยอดเขายูงเฟรา อิเทอลาเก้น

วันที่ 1

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

 01.05 น. เดินทางถึงสนามบินเจนีวา นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา, เจนีวา

07.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเจนีวา นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมง)

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

หมู่บ้านวิทซ์นาว, ลูเซิร์น

ยอดเขาริกิ, ลูเซิร์น

โรงแรมเรน วิคตอเรีย, ซังคท์โมริทซ์

วันที่ 3

ซังคท์โมริทซ์, ซังคท์โมริทซ์

ทิราโน่, ทิราโน่

ลูกาโน่, ลูกาโน่

โรงแรมเดอลาเปซ์ ลูกาโน่, ลูกาโน่

วันที่ 4

ลูกาโน่, ลูกาโน่

อันเดอร์แมท, อันเดอร์แมท

เซอร์แมท, เซอร์แมท

โรงแรมพอลลักซ์, เซอร์แมท

วันที่ 5

แมททอร์ฮอร์น , เซอร์แมท

โรงแรมพอลลักซ์, เซอร์แมท

วันที่ 6

ลอยเคอร์บาด, ลอยเคอร์บาด

เมืองมองเทรอซ์, มองเทรอซ์

โรงแรมเบอร์เนอร์โฮฟ, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 7

ยอดเขาจุงเฟรา, เมืองกรินเดอวาลด์

เมโทรโพล โฮเทล อินเตอร์ลาเคน, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

วันที่ 8

ซูริค, ซูริค

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโคลเทิน ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 7. ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 8. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 6. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿45,888
เม.ย. - ก.ค.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
พ.ค. - มิ.ย.(4)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿97,000
มี.ค. - ก.ค.(17)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿117,000
The Traveller