#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์

เที่ยวครบสูตรเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับสวนสนุก

#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์

 • รหัสทัวร์ 00287
 • ()
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,900

 

#287 อีซี่ แดซลิ่ง บานาฮิลล์

เที่ยวครบสูตรเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เต็มอิ่มกับสวนสนุก

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

15.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ962 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

สะพานมังกร, เวียดนามกลาง

โรงแรมฮวง ได 2 ดานัง, เวียดนามกลาง

วันที่ 2

ฮอยอัน, เวียดนามกลาง

วัดฟุกเกี๋ยน, เวียดนามกลาง

สะพานญี่ปุ่น, เวียดนามกลาง

หมู่บ้านกั๊มทาน, ฮอยอัน

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

สะพานทองคำ, เวียดนามกลาง

โรงแรมเมอร์คิว ดานัง เฟร้นช์ วิลเลจ บานาฮิลล์, เวียดนามกลาง

วันที่ 3

บานาฮิลล์ , เวียดนามกลาง

พระราชวังโบราณ, เว้

สุสานจักรพรรดิ์ไคดินห์, เวียดนามกลาง

ตลาดดองบา, เวียดนามกลาง

แม่น้ำหอม, เว้

โรงแรมทัญริกรอยอลบูติค, เวียดนามกลาง

วันที่ 4

เจดีย์เทียนมู่, เวียดนามกลาง

พระราชวังเว้, เวียดนามกลาง

เมืองดานัง, เวียดนามกลาง

วัดหลินอึ๋ง, เวียดนามกลาง

ตลาดฮาน, เวียดนามกลาง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง, ดานัง

18.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ963 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller