#288 นิวซีแลนด์ นอร์ท-เซาท์

โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง

#288 นิวซีแลนด์ นอร์ท-เซาท์

 • รหัสทัวร์ 00288
 • Thai Airways (TG)
 • 9 วัน 6 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿127,000

 

#288 นิวซีแลนด์ นอร์ท-เซาท์

โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง

วันที่ 1

16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16 - 19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองโอ๊คแลน์ ประเทศนิวซีแลนด์ (เวลาเร็วกกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ

เมืองโรโตรัว, โรโตรัว

โรงแรมมิลเลนเนียมโรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 3

อะโกรโดม, โรโตรัว

เรนโบว์ สปริงซ์, โรโตรัว

หมู่บ้านเมารี, โรโตรัว

โรงแรมมิลเลนเนียมโรโตรัว, โรโตรัว

วันที่ 4

ถ้ำไวโตโมโกลว์วอร์ม, ไวโตโม

13.00 น. เดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์ นำท่านสู่สนามบินนานาชาติอ๊อกแลนด์ เพื่อเดินทางไปเมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช, ไครส์เชิร์ช

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” บ้านเรือนแบบชาวอังกฤษและแม่น้ำเอวอน แม่น้ำสายเล็กๆน่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย

โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 5

เมืองโฮกิติกิ, โฮกิติกะ

ธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ , ฟรานซ์โจเซฟ

โรงแรมฮาร์ทแลนด์ กราเซียร์ คันทรี, ไครส์เชิร์ช

วันที่ 6

ธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ , ฟรานซ์โจเซฟ

เมืองควีนส์ทาวน์, ควีนส์ทาวน์

สกายไลน์กอนโดลา, ควีนส์ทาวน์

โรงแรมคอร์ปโทรนส์ แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์ทาวน์ เลคฟร้อนท์, ควีนส์ทาวน์

วันที่ 7

อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์, ควีนส์ทาวน์

มินเลอร์ เลก, ควีนส์ทาวน์

เดอะ ชาส, ควีนส์ทาวน์

มิลฟอร์ด ซาวด์, ควีนส์ทาวน์

โรงแรมคอร์ปโทรนส์ แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์ทาวน์ เลคฟร้อนท์, ควีนส์ทาวน์

วันที่ 8

ทะเลสาบวากาทิปู, ควีนส์ทาวน์

เมืองแอร์โรว์ทาวน์, แอร์โรว์ทาวน์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติควีนส์ทาวน์., ควีนส์ทาวน์

16.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอ๊อกแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

18.05 น.เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม โอ๊คแลนด์, อ๊อคแลนด์

วันที่ 9

เมืองอ๊อคแลนด์ , อ๊อคแลนด์

สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ เมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ท่าอากาศยานนานาชาติอ๊อกแลนด์, อ๊อคแลนด์

13.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (จำกัดน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 3. ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง 21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 49 ที่นั่ง
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 5. โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แบบกรุ๊ปไม่มีประทับลงเล่มและต้องยื่นพร้อมกันทั้งกรุ๊ป หากยื่นวีซ่าแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ /ท่านที่มีวีซ่าแล้วหักค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปท่านละ 3,300 บาท
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
 10. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละประมาณ 4 NZ$ / คน / วัน)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
 3. ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿79,900
พ.ย. - ธ.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿91,900
ส.ค. - ธ.ค.(5)
9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿110,900
ต.ค. - ธ.ค.(3)
10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿121,900
The Traveller