#290 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาเยตต์ บรูจจ์ บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดัม ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและพระราชวังแวร์ซายส์

#290 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00290
 • Emirates (EK)
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿42,900

 

#290 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย แกลลอเรียลาฟาเยตต์ บรูจจ์ บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดัม ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและพระราชวังแวร์ซายส์

วันที่ 1

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

วันที่ 2

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

04.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

09.25 น.  ออกเดินทางถึงสนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว

หอไอเฟล, เมืองปารีส

ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 3

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 4

เมืองบรุจจ์, เมืองบรูจส์

ศาลาว่าการ, กรุงบรัซเซลส์

หอประชุมสงฆ์, อัมสเตอร์ดัม

โบสถ์แห่งพระเยซู, เมืองบรูจส์

กรุงบรัซเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, กรุงบรัซเซลส์

แมนเนเกน พิส, กรุงบรัซเซลส์

โรงแรมรามาด้าบรัสเซลส์ โวลูเวอ, กรุงบรัซเซลส์

วันที่ 5

หมู่บ้านกีธูร์น, โอเฟอไรส์เซิล

เมือง โอเฟอไรส์เซิล, โอเฟอไรส์เซิล

โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น ซาน อินน์, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 6

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

ล่องเรือหลังคากระจก, อัมสเตอร์ดัม

จัตุรัสดัมสแควร์, อัมสเตอร์ดัม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอัมเตอร์ดัมสคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล, อัมสเตอร์ดัม

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

  วันที่ 7

  06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

  09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

  19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ECONOMYCLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
  2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
  3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
  5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)

   

  1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น3500 /ท่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2ยูโร 5วัน = 10 ยูโร
  6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร 1 วัน =2ยูโร
  7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ100 7วัน =700 บาท
  1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
  2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
  3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
  5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
  6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

  แพ็กเกจแนะนำ

  เม.ย. - มิ.ย.(3)
  6 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น ฿29,888
  เม.ย. - พ.ค.(8)
  7 วัน 4 คืน
  เริ่มต้น ฿43,900
  มิ.ย.(1)
  7 วัน 4 คืน
  เริ่มต้น ฿49,900
  The Traveller