#296 นอร์ทเทิร์น ไลท์ โลโฟเทน

พิชิตแสงเหนือ ณ ดินแดนเกาะสวรรค์ 

#296 นอร์ทเทิร์น ไลท์ โลโฟเทน

 • รหัสทัวร์ 00296
 • Thai Airways (TG)
 • 11 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿129,000

 

#296 นอร์ทเทิร์น ไลท์ โลโฟเทน

พิชิตแสงเหนือ ณ ดินแดนเกาะสวรรค์ 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่ 2

 • 07.00 น.ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร

ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา, สต็อกโฮล์ม

พิพิธภัณฑ์วาซา, สต็อกโฮล์ม

ซิตี้ฮอลล์, สต็อกโฮล์ม

แกมล่าสแตน, สต็อกโฮล์ม

เรดิสัน บลู รอยัล ไวกิ้ง โฮเต็ล สต็อกโฮล์ม, สต็อกโฮล์ม

วันที่ 3

เมืองคิรูนา, คิรูน่า

โรงแรมน้ำแข็ง, สต็อกโฮล์ม

อุทยานแห่งชาติอบิสโก, คิรูน่า

ล่าแสงเหนือ tornetrask, คิรูน่า

โรงแรมอาบิสโก โมนูเทน สเตชั่น, คิรูน่า

วันที่ 4

เมืองนาร์วิก, นาร์วิก

หมู่เกาะโลโฟเทน, เมืองสโววาร์ด

โรงแรมรีน โรเบอ โลโฟเทน, มอคคาเนส

วันที่ 5

 • นำท่านท่องเที่ยวภายในเกาะโลโฟเทน

  หมู่บ้านนุสฟยอร์ด, เมืองสโววาร์ด

  หมู่บ้าน Å, มอคคาเนส

  โรงแรมทอร์ โลโฟเซน, เมืองสโววาร์ด

วันที่ 6

ฮามน้อย, มอคคาเนส

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, เมืองออสโล

เมืองสโววาร์ด, เมืองสโววาร์ด

โรงแรมทอร์ โลโฟเซน, เมืองสโววาร์ด

วันที่ 7

เมืองนาร์วิก, นาร์วิก

โพล่า ปาร์ค, นาร์วิก

เมืองทรุมเซอ, เมืองทรูมเซอ

โรงแรมเรดิสัน บลู ทรอมโซ, เมืองทรูมเซอ

วันที่ 8

อาร์กติก เอ็กโพเรอ, เมืองทรูมเซอ

มหาวิหารอาร์กติก, เมืองทรูมเซอ

เคเบิ้ลคาร์ เขาสโตรสไตเนิน, เมืองทรูมเซอ

ล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ, เมืองทรูมเซอ

โรงแรมเรดิสัน บลู ทรอมโซ, เมืองทรูมเซอ

วันที่ 9

 • 6.30 ออกเดินทางสู่สนามบินทรูมเซอ เพื่อเตรียมเดินทางสู่เมืองออสโล

ปราสาท Akurshus , เมืองออสโล 

โรงละครแห่งชาติ The Oslo Opera House, เมืองออสโล

ย่านAker Brygge, เมืองออสโล

ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท, เมืองออสโล

เรดิสันบลู สแกนดิเนเวีย ออสโล, เมืองออสโล

วันที่ 10

 • 10.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

  ท่าอากาศยานออสโล, เมืองออสโล

วันที่ 11

 • 06.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double**กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ“โรงแรมและห้องพัก(Hotel Accommodation)”
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 7. ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 8. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 9. สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองและเทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทางหัก 90% ของค่าทัวร์
 6. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿69,900
The Traveller