#298 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

#298 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

 • รหัสทัวร์ 00298
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿102,000

 

#298 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

วันที่ 1

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.01 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

05.55 น. เดินทางถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

โคลอสเซียม, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

มหาวิหารนักบุญเปโตร, กรุงโรม

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

สตาร์โฮเทล เวสปุชชี่, ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

มหาวิหารเมืองมิลาน, มิลาน

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

โรงแรมแอดมิรัล ลูกาโน่, ลูกาโน่

วันที่ 4

เกาะเวนิส , เวนิส

มหาวิหารซานมาร์โก้, เวนิส

โรงแรมแอดมิรัล ลูกาโน่, ลูกาโน่

วันที่ 5

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

อินเตอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรม โมโนโพล ลูเซิร์น, ลูเซิร์น

วันที่ 6

ยอดเขาจุงเฟรา, เมืองกรินเดอวาลด์

โรงแรมโนโวเทล โบน เซ็นเตอร์, โบน

วันที่ 7

นำท่านสู่เมืองดิจอง จากนั้นนั่งรถไฟTGVสู่นครปารีส 

เมืองปารีส, เมืองปารีส

โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ปารีส, เมืองปารีส

วันที่ 8

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

แกลลอเรียลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ปารีส, เมืองปารีส

วันที่ 9

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

12.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟราวยอค / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าล่องเรือบาโตมูช / ค่าลิฟท์ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อ จำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 3 คืน**
 5. ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 1. กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ม.ค.(7)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ส.ค. - ธ.ค.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿96,000
ก.ย.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿107,000
ก.ย. - ม.ค.(6)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿110,000
The Traveller