#302 แสกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS Buffet Seaways + Scandinavian

#302 แสกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

 • รหัสทัวร์ 00302
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿59,900

 

#302 แสกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS Buffet Seaways + Scandinavian

วันที่ 1

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว Tสายการบินเอมิเรตส์ EK เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

01.36 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385  

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.40 น. เดินทางสู่สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK157 

13.10 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

กรุงสต็อกโฮล์ม , สต็อกโฮล์ม

ห้างสรรพสินค้า NK, สต็อกโฮล์ม

โรงแรมเคาท์ยาด, สต็อกโฮล์ม

 

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์วาซา, สต็อกโฮล์ม

ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม, สต็อกโฮล์ม

แกมล่าสแตน, สต็อกโฮล์ม

เมืองคาร์ลสตัส, คาร์ลสตัด

โรงแรมสแคนดิต วิน, คาร์ลสตัด

 

วันที่ 4

กรุงออสโล , เมืองออสโล

โรงละครแห่งชาติ The Oslo Opera House, เมืองออสโล

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, เมืองออสโล

โรงแรม สแคนดิค อาคเกอร์, เมืองออสโล

 

วันที่ 5

อุทยานฟรอกเนอร์, เมืองออสโล

ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท, เมืองออสโล

เรือสำราญ DFDS Seaways , เมืองออสโล

 • พักค้างคืนบนเรือสำราญ

วันที่ 6

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก, โคเปนเฮเกน

สวนสนุกทิโวลี่ Tivoli Gardens, โคเปนเฮเกน

ศาลาว่าการเมือง, โคเปนเฮเกน

ถนนสตรอยก์ , โคเปนเฮเกน

 

วันที่ 7

ชมรูปปั้นนางเงือกน้อย, โคเปนเฮเกน

น้ำพุเกฟิออน , โคเปนเฮเกน

15.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK152

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่ 8

03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK376

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMYCLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ ค่าเรือสำราญ DFDS (ScandinavianSeaways)
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 6 วัน = 12 ยูโร)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 1. กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หลังจองภายใน 3 วัน
 2.  ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค.(4)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿69,900
ต.ค. - ม.ค.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿135,000
The Traveller