#303 ดีไลท์ อิตาลี

มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว

#303 ดีไลท์ อิตาลี

 • รหัสทัวร์ 00303
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿40,900

 

#303 ดีไลท์ อิตาลี

มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโต้ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว

วันที่ 1

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

วันที่ 2

00.50 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

03.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กรุงมิลาน, มิลาน

มหาวิหารเมืองมิลาน, มิลาน

กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอล, มิลาน

เวโรน่า, เวโรน่า

บ้านโรมิโอ แอด จูเลียต, เวโรน่า

โรงแรมเอส เฮช จี คาทูโลว, เวโรน่า

วันที่ 3

เวนิส เมสเตร, เวนิส

พระราชว้งดอจ, เวนิส

จัตุรัสเซนต์มาร์ค, เวนิส

มหาวิหารซานมาร์โก้, เวนิส

สะพานถอนหายใจ, เวนิส

โรงแรมรัสสอท์, เวนิส

วันที่ 4

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

มหาวิหารฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

หอศิลป์อุฟฟิซิ, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

พราโต้, พราโต้

โรงแรมชาร์ม , พราโต้

วันที่ 5

เมืองเลวานโต้, เลวานโต้

ซิงเคว เทเร่, สเปเซีย

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

มหาวิหารปิซา, ปิซ่า

โรงแรมชาร์ม , พราโต้

วันที่ 6

กรุงโรม, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

โรงแรม ไมด้า โรม, กรุงโรม

วันที่ 7

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, วาติกัน

จตุรัสนาโวนา, กรุงโรม

วิหารแพนธีออน, กรุงโรม

ประตูชัยคอนสแตนติน, กรุงโรม

โคลอสเซียม, กรุงโรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

20.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK96 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

วันที่ 8

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4.  ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5.  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1.  ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 3.  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 5.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
 6.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
 1.  สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2.  ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3.  หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไงการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ธ.ค.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿96,000
ก.ย. - ม.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿102,000
ก.ย.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿107,000
ก.ย. - ม.ค.(6)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿110,000
The Traveller