#304 ดิสคัฟเวอร์รี่ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก8 วัน จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์- รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์

#304 ดิสคัฟเวอร์รี่ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • รหัสทัวร์ 00304
 • Emirates (EK)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#304 ดิสคัฟเวอร์รี่ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก8 วัน จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์- รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์

วันที่ 1

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371  

06.00น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง

10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

ถนนอารบัท, มอสโก

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มอสโคว โซโคลนิกี, มอสโก

 

วันที่ 3

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, มอสโก

หอระฆังพระเจ้าอีวาน, ซากอร์ส

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

รัสเซี่ยนเซอร์คัส, มอสโก

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มอสโคว โซโคลนิกี, มอสโก

 

วันที่ 4

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน, มอสโก

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

หอนาฬิกาซาวิเออร์ , มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์, มอสโก

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดย รถไฟตู้นอนชั้น First Class

วันที่ 5

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โบสถ์แห่งหยดเลือด, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังฤดูหนาว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมพาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน พรีบัลติย์สกายา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

วันที่ 6

พระราชวังฤดูร้อน, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังนิโคลัส, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมพาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน พรีบัลติย์สกายา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

วันที่ 7

วิหารเซ็นไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เอ้าท์เล็ต วิจเลจ, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176

วันที่ 8

06.55น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ(เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - มิ.ย.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿30,900
ก.ย. - ต.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
พ.ค. - ก.ค.(4)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿53,888
เม.ย. - ต.ค.(12)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
มี.ค.(1)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿60,888
The Traveller